ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಕನ್ನಡಿ : ಉಪ ಪುರಾಣ ಲೋಕ

ನುಡಿ-ಕಿಡಿ - 0 Comment
Issue Date :

ಬೃಹದ್ಧರ್ಮ ಪುರಾಣವು ಉಪಪುರಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೆಂಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಇನ್ನು ಹಲವು ಉಪಪುರಾಣಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೂರ್ಮ, ಬೃಹದ್ಧರ್ಮ, ಏಕಾಮ್ರ ಈ ಪುರಾಣಗಳು ಕೊಡುವ ಉಪಪುರಾ ಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು ಬೇರೆಬೇರೆಯೇ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದುನೂರು ಉಪಪುರಾಣಗಳು ಇದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಹಲವು ನಷ್ಟವಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಉಪ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ವೈಷ್ಣವ, ಶಾಕ್ತ, ಶೈವ, ಸೌರ, ಗಾಣಾಪತ್ಯ ಎಂಬ ಪಂಚಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲದೇ ಇವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೇರದ ಕೆಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಪಂಥೀಯ ಎಂಬ ಆರನೇ ಪ್ರಕಾರವನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಬಹುದು. ನೃಸಿಂಹ […]